Vánoční přídavek v roce 1951

Ohlasy obyvatelstva na úpravu vánočního přídavku v roce 1951 – hlášení KV StB

Po roce 1948 došlo nejen k zásahům do vlastnických vztahů, ale měnila se i východiska pracovněprávního a mzdového systému, sociálního zabezpečení, zdravotních a vzdělávacích služeb, přičemž vše bylo podřízeno centrálnímu plánování a monopolu moci KSČ.[1] V této době došlo k „sovětizaci“ československé ekonomiky, kdy začal být protěžován těžký průmysl na úkor jiných odvětví a byl vyvíjen tlak na plnou zaměstnanost při omezeném trhu práce. Všechny tyto změny neřešily hlavní problém, a to zvýšení mezd a efektivnost hospodářství. Nesmíme zapomenout, že v této době ještě existoval poválečný přídělový systém a ani výše mezd častokrát neodpovídala cenám na trhu. Tyto disproporce měly řešit různé pracovní odměny, sociální příjmy, různé formy dotovaných služeb, rodinné a také vánoční přídavky.[2]

Z důvodu propadu čs. ekonomiky docházelo k mnohým omezením zaměstnaneckých výhod. Jedním z nich bylo i vládní usnesení ze dne 19. 11. 1951 o omezení vánočních přídavků (o něco později bylo toto usnesení s některými změnami uzákoněno formou zákona č. 104/1951 o vánočním přídavku ze dne 19. 12. 1951[3]). Podle něj se měl přídavek vyplácet jen zaměstnancům s hrubým příjmem 5000 Kč měsíčně. To samozřejmě vyvolalo vlnu nevole. Došlo například k demonstracím v Brně poté, co zmínky o tomto usnesení proběhly tiskem.[4]

Zde představovaná archiválie z fondu Velitelství Státní bezpečnosti (310) obsahuje hlášení Krajských velitelství Státní bezpečnosti s negativními ohlasy na omezení vánočního přídavku mezi zaměstnanci vybraných průmyslových závodů v jednotlivých krajích. Zajímavé jsou reakce členů KSČ v závodech, zvláště těch ve vedoucích funkcích. Ti negativně hodnotili fakt, že s plánem omezit vánoční přídavky nebyli dopředu seznámeni a náhle museli hledat vhodný způsob, jak toto usnesení vysvětlit svým podřízeným. Následně se jim začalo mezi dělníky v různých podnicích říkat hanlivě „hasiči“ díky jejich snaze „uhasit“ vášně.

Taktéž upozorňujeme na některé protesty, které navzdory tíživé době nepostrádaly smysl pro černý humor (viz například vynášení rakve s vánočním přídavkem v Sušici ad.). Objevovaly se výhružky dělníků, že nenastoupí na směnu, někde dokonce docházelo k protestnímu odevzdávání členských legitimaci KSČ a ROH a bylo poukazováno na fakt, že zahraniční rozhlas o této věci informuje lépe a pravdivěji než rozhlas československý.

Zdroj: ABS, fond Velitelství Státní bezpečnosti (310): sign. 310-114-1.


[1] KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1965. Praha 2007, s.135–138.

[2] KALINOVÁ, Lenka, cit. dílo, s. 149–167.

[3] ABS, fond Velitelství Státní bezpečnosti (f. 310), sign. 310-64-17.

[4] PERNES, Jiří. Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951. Výběr dokumentů. ÚSD, Praha 1996.