„Šifra“ z Káhiry

Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů mj. spravuje archiválie, jejichž původcem je Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (ZSGŠ ČSLA). Operativní svazky provenience ZSGŠ, které tvoří samostatný archivní fond, byly vedeny jak ke konkrétním osobám, tak k jednotlivým zahraničním úřadům vojenských a leteckých přidělenců (VaLP) tzv. rezidenturám. Archiválie tohoto měsíce pochází ze svazku k rezidentuře ZSGŠ v Káhiře s krycím názvem „Nil“.

Pečlivě složený list s arabskými znaky seskupenými do pravidelného obrazce nalezl 11. června 1959 tehdejší zástupce VaLP pplk. Stanislav Řehák (krycí jméno „Sake“). Uvedený list papíru vyčníval ze zdi za okenním parapetem, kde byl umístěn do plechového pouzdra mechanismu venkovní rolety. Řehák skrýš objevil náhodně, když vytáhl roletu v kanceláři VaLP, situované v budově československého velvyslanectví v Káhiře, se kterou se běžně nemanipulovalo. VaLP plk. Jaroslav Knébl („Sabl“) a pplk. Řehák pokládali odhalenou skrýš za několik let nepoužívanou tzv. mrtvou agenturní schránku, zpravodajskými službami hojně využívaný prostředek neosobního předávání informací. Nalezený obrazec s mřížkou ve svém středu připomínal šifrovací klíč a z této premisy vycházely i možné teorie o jeho původu a účelu. V úvahu přicházelo jak možné zapojení někoho z pomocného personálu, kdo získal šifru používanou úřadem a snažil se jí tímto způsobem předat cizí zpravodajské službě, tak experimentování dřívějšího šifranta rezidentury se šifrovacími klíči. Ten měl být údajně silně nábožensky založen a během svého působení v Káhiře prý navštěvoval vyšší představitele blíže nespecifikované církve.

Domnělý šifrový klíč byl zaslán do Československa, kde byl předán ministerstvu vnitra k provedení expertního posouzení. Dne 15. srpna 1959 byla pplk. Řehákovi odeslána následující zpráva: „Dokument, který jste nalezl, není dle vyhodnocení agenturního rázu, ale malován z dlouhé chvíle. Není šifrován, ani nedává smysl.“ S největší pravděpodobností se tak jednalo o pozoruhodné kaligrafické dílo výše zmíněného šifranta.