Před sto lety ve Zvolenu

Archiv bezpečnostních složek sice spravuje především archiválie z let 1938-1989, ale v jeho fondech lze občas nalézt archiválie, které se vztahují i ke starším událostem. Jednou z rozšířenějších skupin těchto archiválií jsou památníky četnických stanic z Českých zemí, které jsou uloženy převážně u fondů Veřejné bezpečnosti spravovaných pracovištěm archivu v Kanicích.

Památníky lze však překvapivě nalézt i v archivním souboru Sbírka různých písemností (S), která je ve správě oddělení archivních fondů FMV v Praze. V tomto fondu se nachází množství archiválií se vztahem k četnictvu včetně památníků z četnických stanic spadajících pod Zemské četnické velitelství pro Slovensko.

Kromě popisu událostí, které bychom v památnících očekávali (tedy zprávy o vyšetřování závažných kriminálních případů), můžeme v památnících objevit také další zajímavé informace z období první republiky vztahující se k oblasti středního Slovenska. Jedná se kupříkladu o líčení událostí důležitých pro daný region (např. výstavba nových železničních tratí, otevírání nových škol nebo nemocnic) i pro celé Slovensko (např. oslavy 10. výročí vzniku republiky v říjnu 1928 nebo vyhlášení slovenské autonomie v říjnu 1938). Zvláště na těch druhých můžeme sledovat, jak se akce velké politiky přenášely do života běžných lidí v jednotlivých obcích.

Hned na prvních stránkách Památníku četnické stanice ve Zvolenu datovaných do ledna až února 1919 se můžeme dočíst, jak problematické bylo prosadit československou státní moc nad územím Slovenska na úkor maďarského vlivu. Hodnocení situace na přelomu let 1918 a 1919 sepsal první velitel tamější četnické stanice stržm. Ferdinand Emmer. Popisuje zejména problematickou spolupráci s Revolučním národním výborem „(…), jenž ustanovil se po prohlášení republiky, sestával původně z 16-ti osob. Třináct osob přísahalo republice Maďarské mezi nimi i někteří jinak dobří Slováci“. Jak se můžeme dále dočíst, tak veliké problémy způsobovalo na jih ustupující maďarské četnictvo a „skupiny sestávající z vojínů-zběhů a jiných individuí pro věc slovenskou [ne] příliš spolehlivých“.

Archiv bezpečnostních složek, f. Sbírka různých písemností (S), sign. S-158-1