Mobilizační filmování

V loňském roce pokračovaly rozsáhlé delimitace archiválií bývalé československé rozvědky. Tyto materiály jsou přehodnocovány a Archivu předávány Úřadem pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) na základě § 14 odst. 2 zák. č. 181/2007 Sb. V roce 2021 byl Archivu mj. předán rozsáhlý soubor tzv. mobilizačních kopií operativních svazků.[1]

V rámci mobilizačního filmování byly pořizovány kopie „živých“ svazků všech řádů, resp. hlavních svazků a výjimečně důležitých podsvazků pro případ mimořádných událostí. Ve většině případů představují předané žakety a fiše další, v pořadí pátou, mikrografickou kopii svazků, kterými Archiv disponoval již dříve a běžně je zpřístupňoval badatelům. Sporadicky se však jedná o jedinou dochovanou kopii později skartovaného originálu, a to je i případ březnové archiválie měsíce.[2]

Objektový svazek reg. č. 12613, krycí název „Slovan“, je tematicky zaměřen k exilovému periodiku Listy a ve správě Archiv se nachází již od roku 2007. Do minulého roku však scházel podsvazek reg. č. 12613/300, krycí název „Fox“, vedený k vydavateli Listů Jiřímu Pelikánovi – v seznamu podsvazků lze dohledat záznam o jeho skartaci ze dne 3. 12. 1989.  Nyní Archiv disponuje jeho mikrografickou kopií, pořízenou v roce 1982 v rámci mobilizačního filmování.

Všech šest delimitovaných dílů podsvazku na třiceti žaketech bylo postoupeno digitalizačnímu pracovišti Archivu, kde budou vytvořeny digitální kopie pro badatelské využití. Doufáme, že předaný podsvazek poslouží jako cenný pramen při bádání o osobě Jiřího Pelikána a řadě souvisejících témat.


[1] K dnešnímu dni byly předány „mobilizační kopie“ více jak devíti set signatur.

[2] Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy na I. správě SNB [online], 6. 1. 1988, část II, čl. 9, s. 35–36 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/1sprava/rozkaz2-1988.pdf;

K typologii a struktuře operativních svazků viz NAVRÁTIL, Pavel. Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 8. Praha: ABS, 2010, s. 253–263.

K filmování operativních svazků blíže viz DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Historie a vývoj československého civilního zpravodajství 1919–1990, Praha: ÚZSI 2015, s. 177–180.