Archiv přidává do eBadatelny část svazků tajných spolupracovníků StB

Archiv bezpečnostních složek přidal do eBadatelny další obsáhlou skupinu digitálních reprodukcí archiválií, tentokrát z části sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV), které jsou v archivu uloženy na mikrofiších. Je nutno zdůraznit, že pod tímto souborným názvem jsou nejen svazky agentů, rezidentů aj., kteří s StB spolupracovali vědomě, ale i svazky důvěrníků a kandidátů tajné spolupráce, které nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon), nejde tedy vždy o vědomé spolupracovníky bývalé Státní bezpečnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím svazků najdete zde. Poznámka „Rozsudek“, uvedená u některých jmen, znamená, že k předmětnému svazku existuje pravomocný rozsudek příslušného soudu o neoprávněnosti evidence dané osoby jako spolupracovníka StB. Rozsudek je možné zpřístupnit na základě žádosti v badatelně archivu.
Podobně jako u svazků kontrarozvědného rozpracování jde pouze o část svazků, které se dochovaly, další budou přidávány postupně. Do eBadatelny nejsou prozatím vloženy také svazky TS archivované v jiných krajích (České Budějovice, Plzeň, Ústí, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Nejsou zde rovněž tzv. Materiály trvalé hodnoty, které se dochovaly v papírové podobě. Pokud zde hledaný svazek nenajdete, je vždy lepší obrátit se na Archiv bezpečnostních složek, který může existenci svazku ověřit ve vlastních databázích. Obracejte se na nás prostřednictvím žádanky či e-mailu na adresu info@abscr.cz.
Zároveň se svazky byly přidány digitální reprodukce další části fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra – fond A 2/4 – právní odbor. Jak už vyplývá z názvu, tento odbor plnil legislativně-právní funkci, projednával návrhy zákonů a dalších právních předpisů a poskytoval právní stanoviska. Fond obsahuje písemnosti k různým zákonům (zákoník práce, zákon o soudní rehabilitaci, o SNB atd.), k převodu Pohraniční stráže od MNO k MV, ke zřízení VŠ SNB, k mezinárodním smlouvám zejména v otázkách hranic, k zajištění voleb v r. 1971, ke germanizaci lidických dětí a řadu statutů státních a hospodářských orgánů.